Lomaý arzanladyş senagat boýag Mordant Tannin Dokma Tanik Kislotasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Metil gallat (Elektron derejesi)

Metil gallatfenolik birleşme.Bu gall turşusynyň metil esteridir.

CAS NOOK:99-24-1

Asyl önümçilik önümi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Hil ýokary hilli, kompaniýa iň ýokary, status birinji ýerde” dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we lomaý arzanladyş senagaty boýag önümi Mordant Tannin Dokma Tanik Kislotasy üçin ähli alyjylar bilen tüýs ýürekden dörederis we paýlaşarys, ähli ýerlerden alyjylary mähirli garşylaýarys. Uzak möhletleýin özara peýda gazanmak üçin biziň bilen hyzmatdaşlygyň islendik görnüşi diýen ýaly dünýä.Alyjylara iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin tüýs ýürekden bagyşlaýarys.
“Hil ýokary hilli, kompaniýa iň ýokary, status birinji ýerde” dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we ähli satyjylar bilen üstünlik dörederis we paýlaşarysHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Zawod saýlamak, önüm öndürmek we dizaýn, baha gepleşikleri, gözden geçirmek, söwda nokadyndan başlap hyzmatlarymyzyň her ädimleri barada alada edýäris.Indi her önümiň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýän berk we doly hil gözegçilik ulgamyny ornaşdyrdyk.Mundan başga-da, ähli çözgütlerimiz iberilmezden ozal berk barlandy.Üstünligiňiz, şöhratymyz: Maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris we bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.

Önümiň ady:Metil Gallate (Elektron baha)

Himiki ady:Metil 3,4,5-Trihidroksibenzoat

Gurluş formulasy:C8H8O5/ 184.15g / mol

CAS:99-24-1

Daş görnüşi:Kristal gaty

Reňk:Ak

Ys:Yssyz

Çözüw:Gyzgyn suwda eremeli

Gaplamak:Karton deprekde goşa PE sumkasy, sap agramy 25kg

jia-zhi

nyşanyGoýmalar

(1) icarymgeçiriji pudagynda ulanylýar.

nyşanyAýratynlyklary

Analiz elementi

ANALIZ STANDARTY

ANALIZ HASABATY

PURITY (%)

≥99.9

99.95

GALIK Kislotasy (%)

≤0.1

0.04

MELTING POINT (℃)

198.0-203.0

202.0-203

GURMAKDA ýitgiler (%)

≤0.5

0.07

IGNITED RESIDUE (%)

≤0.1

0.020

Reňk

≤100

<100

Metal mazmuny yzarlamak

Al

≤50

sah

Au

≤50

sah

Ag

≤50

sah

B

≤50

sah

Ba

≤50

sah

Cd

≤50

sah

Ca

≤50

sah

Cr

≤50

sah

Co

≤50

sah

Cu

≤50

sah

Fe

≤50

sah

Ga

≤50

sah

K

≤50

sah

Li

≤50

sah

Mg

≤50

sah

Mn

≤50

sah

Ni

≤50

sah

Na

≤50

sah

Pb

≤50

sah

Sr

≤50

sah

Sn

≤50

sah

Sb

≤50

sah

Ta

≤50

sah

Ti

≤50

sah

Zn

≤50

sah

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy.Bu kompaniýa 2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyna goşuldy. Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Chinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m. bar.

Sanjianggözleg topary köp sanly döwlet ýa-da ministrlik derejesindäki taslamalara jogapkär boldy, biz ylmy we tehnologiki üstünliklere we patentlere ýetdik, Sanjiang Hytaýyň Tokaý tokaý akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti we demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti bilen beýleki ýokary bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar. tokaý önümlerini gaýtadan işlemek.

Sanjiangberk hil gözegçilik ulgamyny döretdi production önümçilikdäki ähli proseslere gözegçilik edýär.Laboratoriýamyz HPLC we degişli derňew gurallary bilen enjamlaşdyryldy.

“Hil ýokary hilli, kompaniýa iň ýokary, status birinji ýerde” dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we lomaý arzanladyş senagaty boýag önümi Mordant Tannin Dokma Tanik Kislotasy üçin ähli alyjylar bilen tüýs ýürekden dörederis we paýlaşarys, ähli ýerlerden alyjylary mähirli garşylaýarys. Uzak möhletleýin özara peýda gazanmak üçin biziň bilen hyzmatdaşlygyň islendik görnüşi diýen ýaly dünýä.Alyjylara iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin tüýs ýürekden bagyşlaýarys.
Lomaý arzanladyşHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Zawod saýlamak, önüm öndürmek we dizaýn, baha gepleşikleri, gözden geçirmek, söwda nokadyndan başlap hyzmatlarymyzyň her ädimleri barada alada edýäris.Indi her önümiň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýän berk we doly hil gözegçilik ulgamyny ornaşdyrdyk.Mundan başga-da, ähli çözgütlerimiz iberilmezden ozal berk barlandy.Üstünligiňiz, şöhratymyz: Maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris we bize goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň