Hytaýda elektron himiýanyň ösüşi

8

Elektron himiki önümçilik kuwwatynyň Hytaýa geçmegi umumy tendensiýa öwrüldi.Sebit boýunça Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti, esasanam Hytaý, dünýä elektronika senagaty we himiýa önümleri üçin öňdebaryjy bazara öwrüldi.Rohm & Haas (häzirki Dow), Honeywell, Mitsubishi Chemical we BASF ýaly kompaniýalar elektroniki himiýa işini Hytaýy öz içine alýan Aziýa-Pacificuwaş umman sebitine gönükdirmek üçin ýaryşýarlar.Hytaýyň bol çig maly, işçi güýjüniň pesligi we aşaky islege ýakynlygy aç-açan artykmaçlyklar, içerki himiki önümçilik kuwwaty umumy tendensiýa öwrüldi.

Syýasat nukdaýnazaryndan döwlet goldawyny güýçlendirdi.“Strategiki ösýän pudaklar üçin 12-nji bäşýyllyk meýilnama” we “Täze himiki materiallar üçin 12-nji bäşýyllyk ýörite meýilnama” ýaly esasy syýasatlar yzygiderli girizildi we dürli pudaklarda degişli höweslendiriş çäreleri we syýasatlary girizildi. polisilikon, ftor himiýa senagatyna girmek, seýrek topraga girmek we integrasiýa, “ýadro ýokary bazasy” iri milli taslamalar üçin ýörite taslamalar we integral zynjyrlar üçin “Sekiz döwlet syýasaty” üçin ygtyýarnamalaryň gaýtadan tassyklanmagy.Suwuk kristal materiallar (LCD), PCB himiki serişdeleri, gaplaýyş materiallary, ýokary arassa reagentler ýaly içerki kärhanalargall turşusyMetil Gallate), Kondensator himiki serişdeleri, batareýa materiallary, fotoelektrik himiki serişdeleri, elektroniki derman reagentleri, elektron ftor himiýa senagaty, elektron fosfor himiýa senagaty we beýleki ugurlar halkara bäsleşigine gatnaşmaga güýji bar.Amatly syýasatlara laýyklykda içerki elektron himiýa pudagy ýokary ösüş tendensiýasyny görkezer.
Hytaýyň elektron himiýa pudagy dünýäniň beýleki ýerlerinden has çalt ösýär.Soňky on ýylda global elektronika pudagy çalt ösdi we degişli elektron himiýa pudagy hem çalt ösüş etabynda.2010-njy ýyldan 2015-nji ýyla çenli global elektron himiki maddalaryň ýyllyk ösüş depgini 13%, global elektron himiýa bazary 2015-nji ýyla çenli 48,8 milliard ABŞ dollaryna ýeter diýlip garaşylýar. Hytaýyň elektron himiýa senagatynyň birleşýän ösüş depgini 15%, içerki 2015-nji ýyla çenli bazar kuwwaty 49 milliard ýuana barabar bolar.
Elektron himiki maddalaryň kiçi pudaklary aýdyň tapawutlanýar.Senagatyň ýokary ösüşiniň şol bir wagtyň özünde dürli elektron himiki önümleriň tapawudy has aýdyň görünýär.Lityum batareýa materiallary we fotoelektrik materiallary ýaly konsentrirlenen isleg we importa uzak möhletleýin garaşlylygy bolan käbir materiallar üçin syýasaty höweslendirmek, hökümet goldawy ýa-da maýa goýumlary pudagyň çalt ösmegine uly itergi berdi.Şeýle-de bolsa, bu çalt ösüşiň yzygiderli ösüş däldigini, pudagyň köp sanly gurluşyk kuwwatynyň bardygyny, önümiň hiliniň deň däldigini bellemelidiris.Şol bir wagtyň özünde, litiý batareýasyny mysal hökmünde alyp, aşaky senagat nukdaýnazaryndan, sarp ediş önümleri üçin litiý batareýasynyň ösüş islegi haýallaýar we pes tizlikli elektrik ulaglary üçin litiý batareýasynyň bazary gaty pes, bu mümkin däl artykmaç kuwwatyny çalt siňdirýär we degişli elektroniki himiki serişdeleriň girdeji derejesi azalýar.Newöne täze önümçiligiň iň ýokary derejesi geçip, aşaky akymyň kem-kemden dikelmegi bilen himiki girdejiler durnuklaşar we ýuwaş-ýuwaşdan dikeldiş ýoluna girer


Iş wagty: 10-2023-nji fewral