Habarlar

 • Elektron derejeli gall turşusynyň ösüşi

  Elektron derejeli gall turşusynyň ösüşi

  Elektron himiýa pudagynda elektron derejeli gall turşusynyň ösüşi soňky ýyllarda gyzgyn tema boldy.Elektron tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen elektron derejeli gall turşusyna bolan isleg artýar.Gal turşusy giňden ulanylýan organiki kislotanyň bir görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Ondarymgeçiriji pudagynda metil galat

  Ondarymgeçiriji pudagynda metil galat

  Metil Gallate ýarymgeçiriji pudagynda köp ýyl bäri ulanylýan himiki birleşme.200 ° C ereýän we gaýnap duran nokady 300 ° C bolan ak kristal gaty.Suwda we alkogolda ereýär we ýarymgeçiriji enjamlarda stabilizator hökmünde ulanylýar ....
  Koprak oka
 • Gal turşusy elektronika pudagynda giňden ulanylýar

  Gal turşusy elektronika pudagynda giňden ulanylýar

  Gal kislotasy, elektronika pudagynda giňden ulanylýan tebigy ýagdaýda ýüze çykýan organiki birleşme.Köp ösümliklerde, miwelerde we gök önümlerde duş gelýän polifenolik birleşme bolup, iýmitlerde we içgilerde antioksidant we konserwant hökmünde ulanylýar.Elektronika pudagynda, ...
  Koprak oka
 • Hytaýda elektron himiýanyň ösüşi

  Hytaýda elektron himiýanyň ösüşi

  Elektron himiki önümçilik kuwwatynyň Hytaýa geçmegi umumy tendensiýa öwrüldi.Sebit boýunça Aziýa-Pacificuwaş umman sebiti, esasanam Hytaý, dünýä elektronika senagaty we himiýa önümleri üçin öňdebaryjy bazara öwrüldi.Rohm & Haas (häzirki Dow), Honeywell, Mitsub ... ýaly kompaniýalar
  Koprak oka
 • Elektron himiki maddalar

  Elektron himiki maddalar

  Elektron himiki maddalar, elektron himiki materiallar diýlip hem atlandyrylýar, bu elektron pudagyny goldaýan ajaýyp himiki materiallara degişlidir.Elektron himiki önümler, önümçilik prosesi aýratynlyklary boýunça inçe himiýa pudagyna degişli ýörite himiki maddalaryň bir görnüşidir.Bu nukdaýnazardan ...
  Koprak oka
 • Galla Çinensise esaslanýan ekologiýa taýdan arassa material

  Galla Çinensise esaslanýan ekologiýa taýdan arassa material

  Mikroelektronika senagaty we çip senagaty elektronika önümçilik pudagynyň esasyny düzýär, önümçilik bäsleşiginiň ýokary derejeli ugry.Mikroelektronika we çip pudagynda fotorezist esasy materiallardan biri, fotorezist bolsa ýa-da ...
  Koprak oka
 • Hytaýda elektron himiki materiallaryň ösüşi

  Hytaýda elektron himiki materiallaryň ösüşi

  Elektron himiki önümçilik kuwwatynyň Hytaýa geçirilmegi umumy tendensiýa öwrüldi.Sebit boýunça Aziýa-Pacificuwaş ummany, esasanam Hytaý, global elektronika senagaty we himiki serişdeleri üçin esasy bazara öwrüldi.Rohm we Haas (Dow), H ... ýaly kompaniýalar
  Koprak oka
 • Gal turşusy boýunça täze gözleg

  Gal turşusy boýunça täze gözleg

  1. 1. Çişe garşy täsir 1) Çişiň döremegine päsgel bermek;çişiň emele gelmegi köp faktorly, köp basgançakly, köp genli mutasiýa prosesi.Köp himiki kanserogenleriň çişiň döremegine itergi berip biljekdigi we gall kislotasynyň öňüni alyş we inhibitor täsirleri bar ...
  Koprak oka
 • Ondarymgeçiriji amallar üçin himiki maddalar

  Ondarymgeçiriji amallar üçin himiki maddalar

  Ondarymgeçiriji önümçiligi, esasan, himiki taýdan baglanyşykly prosesdir, 20% -e çenli ädim arassalamak we ýerüsti taýýarlyk: Wafli önümçiliginde ulanylýan himiki materiallary dürli himiki görnüşlerde ýüze çykýan himiki materiallara (l) ulanmaga öwrenişdik. ...
  Koprak oka
 • Gal turşusynyň we uzalmagynyň öýjüklerdäki artrit çişme belliklerini azaldýar

  Gal turşusynyň we uzalmagynyň öýjüklerdäki artrit çişme belliklerini azaldýar

  Waşington döwlet uniwersitetiniň gözlegçileriniň ýolbaşçylygyndaky topar gall turşusyny (hoz, gök çaý we beýleki ösümliklerde tapylan antioksidant) ulandy we artrit dyzlaryndan alnan adam kondrositlerine uzaldyjy mehanizm ulandy.Pyýada ýöräp barýarka uzalmagy simulasiýa ediň.Bu kombinasiýa o ...
  Koprak oka
 • Gal turşusynyň gözlegleri

  Gal turşusynyň gözlegleri

  Gal kislotasy dermanlaryň bir aralygy we iýmit, kosmetika we iýmit üçin antioksidantdyr.Ondarymgeçiriji ionlaşdyryjy rezin üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner.Onuň dekarboksilasiýa önümi, pirogall turşusy, film filminiň kontrast serişdesi, infragyzyl surata düşmek üçin termiki duýgurlaýjy we ...
  Koprak oka
 • Sanjiang bio-tehnologiýasyny ISO 9001 kepilnamasynyň täzelenmegi bilen gutlaýarys

  Sanjiang bio-tehnologiýasyny ISO 9001 kepilnamasynyň täzelenmegi bilen gutlaýarys

  Leshan Sanjiang Hytaýyň ýörite tokaý baýlyklaryny çuňňur gaýtadan işlemek we eksport etmek üçin walýuta gazanmak üçin ulanýar, halky baýlaşdyrýan we täze sosialistik oba gurmak üçin oba ýerlerini baýlaşdyrýan, ýerli ykdysadyýeti güýçlendirýän we halka peýdaly ....
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2