Senagat dokma süýümi süýümli goşundy tanik kislotasy üçin mugt nusga

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Tanik kislotasy

Himiki ady: 1,2,3,4,6-penta-O- {3,4-dihidroksi-5 -

Beýleki atlar: Kislota tanikumy, Gallotan turşusy, Digall turşusy, Gallotannin, Tannimum, Quercitannin, Dub gaby tanin, Quercotannic acid, Querci-tannic acid, Querco-tannic acid


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ajaýyp we kämil bolmak üçin ähli güýjümizi ederis we senagat dokma süýümi süýümli goşundy tanik kislotasy üçin mugt nusga almak üçin halkara ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň derejesinde durmak üçin ädimlerimizi çaltlaşdyrarys, hyjuwly, ynkylapçy we gowy taýýarlanan topar ýakyn wagtda siziň bilen ajaýyp we özara peýdaly işewürlik kärhanalaryny ýola goýmagy başarmaly.Goşmaça jikme-jiklikler üçin bize hiç hili çykdajy duýmaň.
Ajaýyp we kämil bolmak üçin ähli tagallalary ederis we halkara ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň derejesinde durmak üçin ädimlerimizi çaltlaşdyrarysHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Baý önümçilik tejribesi, ýokary hilli önümleri we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty bilen bu kompaniýa gowy abraý gazandy we önümçilik seriýasynda ýöriteleşen meşhur kärhananyň birine öwrüldi. Biz siziň bilen iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy we özara gatnaşyklary dowam etdirmegi tüýs ýürekden umyt edýäris peýdasy.

Önümiň ady:Tanik kislotasy

Himiki ady: 1,2,3,4,6-penta-O- {3,4-dihidroksi-5 -

Molekulýar formula:C.76H52O46

Molekulýar agram: 1701.19

Ereýän nokat:200 ° C-den ýokary çüýrär

CAS:1401-55-4

dan-ning-suan

nyşanyUlanylyşy

(1) Bu önüm gazyp almakda, kislotaly demir syýa öndürmekde, metal posynyň öňüni almakda, nebit burawlamak üçin palçyk kondisionerinde we derman senagaty üçin çig malda giňden ulanylýar.

(2) Deri aşgarlaýjy, mordant, rezin koagulant, belok serişdesi, alkaloid çökündileri öndürmek üçin ulanylýan dokma çap gaty.

(3) Sulfa synergistleri (TMP) üçin çig mal ýaly derman önümleri.

(4) Derman kislotasy, pirogall turşusy we sulfa dermanlary, şeýle hem gall kislotasy we pirogallol taýýarlamak üçin himiki maddalar.

nyşanyAýratynlyklary

Aýratynlyklary

Senagat derejesi

Durmuşa geçiriş standartlary

LY / T1300-2005

Mazmuny

≥81%

Guramak ýitgisi

≤9%

Suwda eremeýän madda

≤0.6%

Reňk

≤2.0

Gaplamak

Kagyz sumkasy, 25 kg / halta

Önümçilik masştaby

300T / Y.

 

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy.Bu kompaniýa 2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyna goşuldy. Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Chinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m. bar.

Sanjianggözleg topary köp sanly döwlet ýa-da ministrlik derejesindäki taslamalara jogapkär boldy, biz ylmy we tehnologiki üstünliklere we patentlere ýetdik, Sanjiang Hytaýyň Tokaý tokaý akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti we demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti bilen beýleki ýokary bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar. tokaý önümlerini gaýtadan işlemek.

Sanjiangberk hil gözegçilik ulgamyny döretdi production önümçilikdäki ähli proseslere gözegçilik edýär.Laboratoriýamyz HPLC we degişli derňew gurallary bilen enjamlaşdyryldy.

Ajaýyp we kämil bolmak üçin ähli güýjümizi ederis we senagat dokma süýümi süýümli goşundy tanik kislotasy üçin mugt nusga almak üçin halkara ýokary derejeli we ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň derejesinde durmak üçin ädimlerimizi çaltlaşdyrarys, hyjuwly, ynkylapçy we gowy taýýarlanan topar ýakyn wagtda siziň bilen ajaýyp we özara peýdaly işewürlik kärhanalaryny ýola goýmagy başarmaly.Goşmaça jikme-jiklikler üçin bize hiç hili çykdajy duýmaň.
Mugt nusgaHytaý ösümlik ekstrakty we iýmit goşundysy, Baý önümçilik tejribesi, ýokary hilli önümleri we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty bilen bu kompaniýa gowy abraý gazandy we önümçilik seriýasynda ýöriteleşen meşhur kärhananyň birine öwrüldi. Biz siziň bilen iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy we özara gatnaşyklary dowam etdirmegi tüýs ýürekden umyt edýäris peýdasy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň