Zawod Hytaýyň “Gall” ekstrakt gall kislotasy tozy bilen üpjün etdi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Pokary arassalyk gall turşusy

Himiki ady:3,4,5-Trihidroksibenzo kislotasy

Gurluş formulasy:C7H6O5/ 170.12g / mol

Asyl önümçilik önümi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze çözgütleri yzygiderli almak üçin “Dogruçyl, zähmetsöýer, telekeçi, innowasiýa” ýörelgesine eýerýär.Satyjylara, üstünlige öz üstünligi hökmünde garaýar.Zawod bilen üpjün edilen Tebigy Hytaý Gall Ekstrakt Galik Kislota Poroşoky üçin geljekde el-ele bereliň, geljekki gurama gatnaşyklary we özara üstünliklerimizi çagyrmak üçin ömrüň dürli gatlaklaryndan täze we köne alyjylary garşylaýarys!
Täze çözgütleri yzygiderli almak üçin “Dogruçyl, zähmetsöýer, telekeçi, innowasiýa” ýörelgesine eýerýär.Satyjylara, üstünlige öz üstünligi hökmünde garaýar.Geliň, abadan geljekde elimizi guralyňHytaý galik kislotasy we gall turşusyTejribeli inersenerlere esaslanyp, çyzuw esasly ýa-da nusga esasly gaýtadan işlemek üçin ähli sargytlar kabul edilýär.Daşary ýurtly müşderilerimiziň arasynda ajaýyp müşderi hyzmaty bilen gowy abraý gazandyk.Size gowy hilli önümleri we iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin iň gowusyny synap göreris.Size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Önümiň ady:Pokary arassalyk gall turşusy

Himiki ady:3,4,5-Trihidroksibenzo kislotasy

Gurluş formulasy:C7H6O5/ 170.12g / mol

CAS:149-91-7, 5995-86-8 (monohidrat)

Daş görnüşi:Kristal gaty

Reňk:Ak

Ys:Kislotanyň azajyk ysy

Çözüw:12g / L (Salkyn suw)

Gaplamak:Karton deprekde goşa PE sumkasy, sap agramy 25kg

beýik

nyşanyGoýmalar

(1) Lukmançylykda peşew ulgamynda berkidiji we içki gemostatiki serişde hökmünde ulanylýar.

(2) Hemişelik gök syýa ýazmak syýa ýasamak üçin ulanylýar.

(3) Galam çap etmekde we daşbasma çap etmekde amaly kömek hökmünde ulanylýar.

(4) Fotografiki ösüş kömegi hökmünde ulanylýar.

(5) Uzak möhletli saklanyş durnuklylygyny almak we negatiwdäki düşnüksiz meseläni ýok etmek üçin fotosuratda kümüş halid ergini üçin ulanylýar.

(6) Sianoakrilat ýelimleri üçin birleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar.

(7) Aşgarlamak we saç boýamak üçin ulanylýar.

(8) Siding önümçiliginde kolloid stabilizator hökmünde ulanylýar.

(9) Reňkli kagyz we reňkli süýümli önüm öndürmekde mordant hökmünde ulanylýar.

(10) Gips esasly gurluşyk paneli formulasyna ses kislotasynyň agramy bilen 0.01-0.04% goşmak onuň güýjüni artdyryp biler.

(11) Alkaloidler, metallar we organiki däl kislotalar üçin analitiki reagent hökmünde ulanylýar.

(12) Möhüm organiki materiallar hökmünde ulanylýar

nyşanyAýratynlyklary

Galik kislotasy (Elektron baha)

Haryt

Aýratynlyklary

Daş görnüşi

Açyk ak poroşok

Arassalyk

≥99%

Guramak ýitgisi

≤10%

Ot almagyň galyndysy

≤0.1%

Turbidity (NTU)

≤10

Hloridiň düzümi

≤0.01%

Sulfatyň mazmuny

≤0.001%

Metal derňewi

Al

00500 s

Au

00500 s

Ag

00500 s

B

00500 s

Ba

00500 s

Cd

00500 s

Ca

00500 s

Cr

00500 s

Co

00500 s

Cu

00500 s

Fe

00500 s

Ga

00500 s

K

00500 s

Li

00500 s

Mg

00500 s

Mn

00500 s

Ni

00500 s

Na

00500 s

Pb

00500 s

Sr

00500 s

Sn

00500 s

Sb

00500 s

Ta

00500 s

Ti

00500 s

Zn

00500 s

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy.Bu kompaniýa 2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyna goşuldy. Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Chinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m. bar.

Sanjianggözleg topary köp sanly döwlet ýa-da ministrlik derejesindäki taslamalara jogapkär boldy, biz ylmy we tehnologiki üstünliklere we patentlere ýetdik, Sanjiang Hytaýyň Tokaý tokaý akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti we demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti bilen beýleki ýokary bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar. tokaý önümlerini gaýtadan işlemek.

Sanjiangberk hil gözegçilik ulgamyny döretdi production önümçilikdäki ähli proseslere gözegçilik edýär.Laboratoriýamyz HPLC we degişli derňew gurallary bilen enjamlaşdyryldy.

Täze çözgütleri yzygiderli almak üçin “Dogruçyl, zähmetsöýer, telekeçi, innowasiýa” ýörelgesine eýerýär.Satyjylara, üstünlige öz üstünligi hökmünde garaýar.Zawod bilen üpjün edilen Tebigy Hytaý Gall Ekstrakt Galik Kislota Poroşoky üçin geljekde el-ele bereliň, geljekki gurama gatnaşyklary we özara üstünliklerimizi çagyrmak üçin ömrüň dürli gatlaklaryndan täze we köne alyjylary garşylaýarys!
Zawod üpjün edildiHytaý galik kislotasy we gall turşusyTejribeli inersenerlere esaslanyp, çyzuw esasly ýa-da nusga esasly gaýtadan işlemek üçin ähli sargytlar kabul edilýär.Daşary ýurtly müşderilerimiziň arasynda ajaýyp müşderi hyzmaty bilen gowy abraý gazandyk.Size gowy hilli önümleri we iň gowy hyzmaty hödürlemek üçin iň gowusyny synap göreris.Size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň