Aşaky bahasy Gowy hilli Metil Gallate CAS # 99-24-1

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady:Pokary arassalyk gall turşusy

Himiki ady:3,4,5-Trihidroksibenzo kislotasy

Gurluş formulasy:C7H6O5/ 170.12g / mol

Asyl önümçilik önümi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gowy işleýän enjamlar, hünärmenleriň işçi güýji we satuwdan soňky hünärmen hyzmatlary has gowy;Şeýle hem, biz bitewi uly maşgala, her kim aşaky bahasy üçin arzan bahadan “birleşmek, yhlas etmek, çydamlylyk” bahasyna ýapyşýar, gowy hilli Metil Gallate CAS # 99-24-1, indi köp alyjylaryň arasynda ygtybarly ýazgy gurduk. .Hil we müşderi 1-nji adatça hemişe yzarlaýarys.Has uly önüm öndürmek üçin elimizden gelenini gaýgyrmaýarys.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we özara sylaglara garaşyň!
Gowy işleýän enjamlar, hünärmenleriň işçi güýji we satuwdan soňky hünärmen hyzmatlary has gowy;Şeýle hem, biz bitewi uly maşgala, her kim “birleşmek, yhlas etmek, çydamlylyk” üçin umumy bahasyna ýapyşýarHytaý Metil 3 4 5-Trihidroksibenzoat we Metil 3 4 5-Trihidroksi Benzoat, Ajaýyp önümler we çözgüt öndüriji bilen işlemek üçin biziň kompaniýamyz iň gowy saýlawyňyzdyr.Sizi mähirli garşylaýarys we aragatnaşyk çäklerini açyň.Biz siziň işiňizi ösdürmegiň iň gowy hyzmatdaşydyrys we çyn ýürekden hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Önümiň ady:Pokary arassalyk gall turşusy

Himiki ady:3,4,5-Trihidroksibenzo kislotasy

Gurluş formulasy:C7H6O5/ 170.12g / mol

CAS:149-91-7, 5995-86-8 (monohidrat)

Daş görnüşi:Kristal gaty

Reňk:Ak

Ys:Kislotanyň azajyk ysy

Çözüw:12g / L (Salkyn suw)

Gaplamak:Karton deprekde goşa PE sumkasy, sap agramy 25kg

beýik

nyşanyGoýmalar

(1) Lukmançylykda peşew ulgamynda berkidiji we içki gemostatiki serişde hökmünde ulanylýar.

(2) Hemişelik gök syýa ýazmak syýa ýasamak üçin ulanylýar.

(3) Galam çap etmekde we daşbasma çap etmekde amaly kömek hökmünde ulanylýar.

(4) Fotografiki ösüş kömegi hökmünde ulanylýar.

(5) Uzak möhletli saklanyş durnuklylygyny almak we negatiwdäki düşnüksiz meseläni ýok etmek üçin fotosuratda kümüş halid ergini üçin ulanylýar.

(6) Sianoakrilat ýelimleri üçin birleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar.

(7) Aşgarlamak we saç boýamak üçin ulanylýar.

(8) Siding önümçiliginde kolloid stabilizator hökmünde ulanylýar.

(9) Reňkli kagyz we reňkli süýümli önüm öndürmekde mordant hökmünde ulanylýar.

(10) Gips esasly gurluşyk paneli formulasyna ses kislotasynyň agramy bilen 0.01-0.04% goşmak onuň güýjüni artdyryp biler.

(11) Alkaloidler, metallar we organiki däl kislotalar üçin analitiki reagent hökmünde ulanylýar.

(12) Möhüm organiki materiallar hökmünde ulanylýar

nyşanyAýratynlyklary

Galik kislotasy (Elektron baha)

Haryt

Aýratynlyklary

Daş görnüşi

Açyk ak poroşok

Arassalyk

≥99%

Guramak ýitgisi

≤10%

Ot almagyň galyndysy

≤0.1%

Turbidity (NTU)

≤10

Hloridiň düzümi

≤0.01%

Sulfatyň mazmuny

≤0.001%

Metal derňewi

Al

00500 s

Au

00500 s

Ag

00500 s

B

00500 s

Ba

00500 s

Cd

00500 s

Ca

00500 s

Cr

00500 s

Co

00500 s

Cu

00500 s

Fe

00500 s

Ga

00500 s

K

00500 s

Li

00500 s

Mg

00500 s

Mn

00500 s

Ni

00500 s

Na

00500 s

Pb

00500 s

Sr

00500 s

Sn

00500 s

Sb

00500 s

Ta

00500 s

Ti

00500 s

Zn

00500 s

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd.dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy.Bu kompaniýa 2003-nji ýylda Leshan milli ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyna goşuldy. Hytaýyň tokaý hünärleri - Galla Chinensis we Perudan öndürilen Tara tebigy önümi, önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m. bar.

Sanjianggözleg topary köp sanly döwlet ýa-da ministrlik derejesindäki taslamalara jogapkär boldy, biz ylmy we tehnologiki üstünliklere we patentlere ýetdik, Sanjiang Hytaýyň Tokaý tokaý akademiýasy, Nanjing tokaý uniwersiteti we demirgazyk-gündogar tokaý uniwersiteti bilen beýleki ýokary bilim edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrýar. tokaý önümlerini gaýtadan işlemek.

Sanjiangberk hil gözegçilik ulgamyny döretdi production önümçilikdäki ähli proseslere gözegçilik edýär.Laboratoriýamyz HPLC we degişli derňew gurallary bilen enjamlaşdyryldy.

Gowy işleýän enjamlar, hünärmenleriň işçi güýji we satuwdan soňky hünärmen hyzmatlary has gowy;Şeýle hem, biz bitewi uly maşgala, her kim aşaky bahasy üçin arzan bahadan “birleşmek, yhlas etmek, çydamlylyk” bahasyna ýapyşýar, gowy hilli Metil Gallate CAS # 99-24-1, indi köp alyjylaryň arasynda ygtybarly ýazgy gurduk. .Hil we müşderi 1-nji adatça hemişe yzarlaýarys.Has uly önüm öndürmek üçin elimizden gelenini gaýgyrmaýarys.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga we özara sylaglara garaşyň!
Aşakdaky bahaHytaý Metil 3 4 5-Trihidroksibenzoat we Metil 3 4 5-Trihidroksi Benzoat, Ajaýyp önümler we çözgüt öndüriji bilen işlemek üçin biziň kompaniýamyz iň gowy saýlawyňyzdyr.Sizi mähirli garşylaýarys we aragatnaşyk çäklerini açyň.Biz siziň işiňizi ösdürmegiň iň gowy hyzmatdaşydyrys we çyn ýürekden hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň