Biz hakda

厂房 70 0701

KompaniýaProfil

Leshan Sanjiang Bio-Tech Co., Ltd. dünýä belli tokaý alymy we USDA tokaý gullugynyň günorta gözleg institutynyň baş gözlegçisi Şu Zhongyun tarapyndan esaslandyrylan tehnologiýa firmasy. Bu kompaniýa Leshan milli ýokary tehnologiýasyna girizildi. Senagat ösüş zolagy 2003-nji ýylda. Hytaýyň tokaý hünärlerinden - Galla Çinensisden we Perudan öndürilen Tara tebigy önüminden öndürilen önümlerimizde derman araçylary, elektron himiki maddalar, azyk goşundylary we ş.m.

BiziňkiÜstünlik

Tehnologiýa- adaty prosesde gazanylan üstünlikler bilen täze tehnologiýany ulanmak

Tejribe2003-nji ýylda döredilen günümizden başlap, kislotaly önümlere 19 ýyl konsentrasiýa

Gelip çykan ýeri- durnuklylygy üpjün etmek üçin Lesla we töwerekdäki Galla Chinensis çeşmeleriniň köp bolmagy

Zehin- ICIFP, Hytaý tokaý akademiýasy we Nanjing tokaý uniwersiteti tehnologiýa gözleginde we ösüşinde talant goldawy

Taslama- "oba hojalygy, oba ýerleri we daýhanlar" taslamalaryna milli goldaw bilen daýhanlara garyplykdan dynmaga we oňat durmuşda ýaşamaga kömek edýän senagat pudagy;

KompaniýaŞahadatnama

Kompaniýa 2005-nji ýylyň ýanwar aýynda ISO9001 hil ulgamynyň görkezişinden geçdi;2005-nji ýylyň aprelinde KOSHER şahadatnamasyny aldy;2009-njy ýylyň awgust aýynda HACCP şahadatnamasyny aldy;propil gallatyň önümçilik ygtyýarnamasyny 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda aldy;we 2015-nji ýylyň dekabrynda milli üçünji derejeli howpsuzlyk bahasyny aldy.

ISO E WERSI .ASY

ISO9001

Koşer

Koşer

HACCP E WERSI .ASY

HACCP

Biz bilen habarlaşyň

Syýasat artykmaçlygyndan, çeşme artykmaçlygyndan we kadr artykmaçlygyndan peýdalanyp, "kämilligi we dowamly işlemegi" düşünjesine eýerip, ösüşiň ünsüni “Gallic Acid” esasly derman araçylaryndan, iýmit goşundylaryndan we nepis himikatlardan biofarmasewtika we elektron himiki serişdelere geçireris. 2-nji tapgyra, halkara monopoliýany bozup, milli ýokary derejeli, takyk we ösen elektron pudaklarynyň ösüşine goşant goşýar.